Наблюдение на марки Mark watching

Наблюдение на пазара Market surveys

Граничен контрол Border measures

IPR host

Граничен контрол

Как да опазим бренда си от нарушители.. научете повече

maintenance_pages_red1

  • Основен инструмент за предотвратяване на нарушенията на търговски марки по отношение на неоторизираното им използване за означаване на стоки е чрез въвеждане на ефективен граничен контрол.

  • Въвеждането на ефективен граничен контрол ще Ви позволи да контролирате осъществяването на внос и износ през националната граница на стоки, като ще бъдете уведомяван от компетентните митнически власти при осъществяван пренос през границата на стоки, за които има съмнение, че нарушават правата Ви върху регистрирана от Вас търговска марка или промишлен дизайн.

При наличие на подозрение за внос или износ на стоки, за които се предполага, че нарушават Вашата индустриална собственост Ви се предоставя възможност за идентификация на конкретната стока, като следва да информирате митническите власти дали имате претенции по отношение на стоката или последната следва да бъде освободена, тъй като не нарушава Ваши права.

Въвеждането на граничен контрол по отношение на определена търговска марка, промишлен дизайн, сорт растение, авторско право, патент за изобретение се осъществява на годишна база, като може да бъде продължавано във времето.

Услугата, която предлагаме е въвеждане на ефективен контрол, както и последващо координиране на неговото осъществяване.

За повече информация следва да се обърнете към екипа ни.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета